Onsen

  • 0cac1578-c4b8-40b5-83f0-512bd2497e54
  • e0e43fd1485df6501bc379402f03c23d-1.jpg
  • 0cac1578-c4b8-40b5-83f0-512bd2497e54
  • 0cac1578-c4b8-40b5-83f0-512bd2497e54
  • 0cac1578-c4b8-40b5-83f0-512bd2497e54
  • 0cac1578-c4b8-40b5-83f0-512bd2497e54
  • 0cac1578-c4b8-40b5-83f0-512bd2497e54

B?n t?m dành cho nam

-1-3.jpg
B?n t?m bên trong r?ng rãi

e0e43fd1485df6501bc379402f03c23d-2.jpg
B?n t?m ngoài tr?i

B?n t?m dành cho ph? n?

357f124665203a4aa6e5ec27c238cc25.jpg
B?n t?m bên trong r?ng rãi

8f2b89e99fcd9b1aab4c100e3e75b047-1.jpg
B?n t?m ngoài tr?i

Tiện nghi ban đầu của khách sạn

c9b676801ad959bfa89cafb200805901-2.jpg
Dầu gội, dầu dưỡng tóc và xà phòng cơ thể
Chúng chứa các thành phần của tre và bí.